Общи условия

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ урежда условията, при които „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, ЕИК 204464637, осъществява посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.
1.2. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат винаги и във всички случаи, когато между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент” ) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (с цел покупко-продажба и/или наемни отношения), или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот, и/или винаги, когато има сключен Договор за посредничество, или друго съглашение между Клиента и „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД и/или подписан от Клиента Договор за поръчка.
1.3. Тези Общи условия уреждат всички правоотношения, възникнали между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД и физическо и/или юридическо лице (наричано „Клиент”), включително, но не само в случаите, когато Клиентът е подписал Договор за поръчка. При подписване на Договор за поръчка, договор за посредничество и/или друго съглашение между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД и Клиент се счита, че Клиентът е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения със „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.
1.4. Тези Общи условия уреждат всички отношения, които не са изрично уредени в сключени между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент” ) Договори за посредничество, и/или  подписани от „Клиент” Договор за поръчка, протокол за оглед, документи за предоставяне на депозит/капаро, и/или други съглашения, във връзка с осъществяване на посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в този раздел думи и изрази ще имат следното значение, с което значение същите ще се използват и в Договорите за посредничество, Договори за поръчка, споразуменията, документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро, и всякакви други съглашения и документи, подписани от Клиенти на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, във връзка с осъществяване на посредническата дейност, а именно:
2.1 „Сделка” е сключването с посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот или Договор за наем на недвижим имот между две страни, едната от които, или и двете страни е/са Клиент/и/ на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД. Сделка е и всяко прехвърляне на право на собственост на недвижим/и имот/и на трето лице и/или на Клиент на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, на трето лице и/или на Клиент с помощта на посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, включително чрез извършване на непарична вноска в капитала на юридическо лице, притежавано или контролирано от трето лице и/или Клиент; прехвърлянето на пряк или непряк контрол върху Имота/те или техния собственик към трето лице и/или Клиент; привличането на трето лице и/или на Клиент като инвеститор в Имота/те или в дружеството–собственик на Имота/те, или в лица, упражняващи контрол върху тях, включително и чрез директно финансиране, апорт, погасяване или обезпечаване на банков кредит, или всякаква друга форма на инвестиране или на съвместна дейност във връзка с Имота/те. Сделка по смисъла на тези Общи Условия е и всяка сделка с вещно правен ефект върху имота (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на предприятие, в което имотът е актив).
2.2. „Имот” е недвижимият имот, описан в Договора за поръчка, Договора за посредничество, протокола за оглед, споразуменията, документите, удостоверяващи предоставяне на депозит/капаро, и/или всякакви други съглашения и документи, подписани с/организирани чрез посредничеството на  „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД и/или Имот, за който Клиентът е получил информация от „„ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД и/или за който имот Клиентът е осъществил контакт със „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД.
2.3 „Клиент” на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД е физическо или юридическо лице, което получава информация от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД посредническа дейност при сделки с недвижими имоти и/или е обвързано по договор за поръчка и/или договор за посредничество със „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД. Клиент на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД е и всяко физическо или юридическо лице, посочено в протокол за оглед или свързано с него лице, което е присъствало на оглед на имот, организиран от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД и/или е получило информация от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД. Клиентът на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД може да няма сключен договор за посредничество, или същият да е сключен помежду им в устна форма, както и да бъде клиент на друг посредник, с когото „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД има търговски отношения.
2.4. „Исканата от Клиента цена” е сумата, посочена от Клиента като продажна или наемна цена, в договора за поръчка и/или в договора за посредничество, в кореспонденцията по имейл, факс и/или сумата, посочена в друг документ на хартиен носител, адресиран до „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД, във връзка с осъществяване на посредническата дейност.
2.5.   „Продажна цена на имот” е сумата, посочена в предварителния договор за покупко-продажба или други съглашения между страните по сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към договор за посредничество, в случай че такива липсват, сумата, посочена в окончателния договор за покупко-продажба на имота. При несъответствие между продажната цена, посочена в нотариалния акт за покупко-продажба и действително уговорената между страните по сделката цена, договорената продажна цена по смисъла на тази точка е действително уговорената цена, посочена в предварителния договор или други съглашения между страните по сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към договора за посредничество.
2.6. „Наемна цена на имот” е месечната наемна цена, съгласно подписания Договор за наем, а ако в същия договор сумата е определена на друга база, наемната цена е сумата, съответстваща на средния месечен наем на имота, съгласно определения с договора за наем срок.
2.7.  „Договор за посредничество” е договорът, сключен между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД и Клиента, по силата който последният възлага на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД да посредничи при осъществяването на сделка /покупко-продажба или договор за наем/ с недвижим имот, срещу заплащане на възнаграждение.
2.8. „Оглед”  е организирана от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, по искане на Клиент на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, среща на територията на имот, за който имот Клиентът предварително е получил информация от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД, която среща се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота по повод намерения на Клиента за осъществяването на сделка с недвижимия имот.
2.9. „Протокол за оглед” е частен документ, съставен от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД и подписан от Клиента, удостоверяващ датата и часа на провеждане на оглед на недвижим имот, както и свидетелстващ, че „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД е организирал огледа на посочения имот от посочения Клиент, съответно, че подписалият протокола Клиент е посетил индивидуализирания в документа имот чрез посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД. При липса на други, подписани за имота документи, протоколът за оглед е доказателство, че между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД и Клиента е възникнало правоотношение по повод предоставяне на посреднически услуги от  „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД, за което са приложими настоящите Общи условия. Протоколът за оглед има значението, посочено в раздел V от тези Общи условия.
2.10. „Възнаграждение”  или „Комисионно/Посредническо възнаграждение”, е договореното при условията на Договора за посредничество или друго писмено съглашение между  Клиент и „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД възнаграждение на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД за предоставени услуги.
2.11. „Обичайно посредническо възнаграждение” на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД е възнаграждението за посреднически услуги. Ако не е изрично договорен друг размер между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД и Клиента, обичайното посредническо възнаграждение, дължимо от Клиента, е в размер на:

 • 3% (три процента) без ДДС от продажната цена на имота при покупко-продажба, но не по-малко от 1000 (хиляда) евро без ДДС;
 • 50% (петдесет процента) без ДДС от месечната наемна цена на имота без вкл. ДДС, при сделки с наеми на жилищни имоти, не по-малко от 200 (триста) евро без ДДС;
 • един средно месечен наем без вкл. ДДС при сделки с наеми на търговски и офис площи, но не по-малко от 600 (осемстотин) евро без вкл. ДДС.

В случай че „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД представлява и двете страни по сделката, посредническото възнаграждение е дължимо в горепосочените размери от всяка от страните по сделката.
2.12. „Минимални разноски” за „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД са разноски в размер на 30% (тридесет процента) без вкл. ДДС от стойността на договореното възнаграждение по Договора за посредничество или друго съглашение с Клиента, или съответно от Обичайното посредническо възнаграждение.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА / ЕКСКЛУЗИВИТЕТ

 1. Ако между „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” и Клиента са договорени изключителни посреднически права  за сделка  с недвижим имот, Клиентът се задължава в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет да не предлага по никакъв начин без участието на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД същия имот за продажба и/или под наем, както самостоятелно, така и чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон; чрез трети лица – пълномощници, включително чрез други брокерски агенции и посредници, в т.ч. да не влиза в договорни отношения с изброените лица във връзка с/по повод на предлагането на същия имот, както и че за същия срок се задължава без участието на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД да не води преговори, да не провежда огледи на имота без присъствието на представител на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД, да не организира огледи и да не подписва споразумения, предварителни и/или окончателни договори с предмет прехвърлянето или отдаването под наем на същия имот. В случай че Клиентът наруши гореизброените условия, вкл. ако за имота бъде сключен предварителен договор или окончателен договор за покупко-продажба или договор за наем, в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, се счита, че сделката е  сключена с посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици, като „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД има право на съответното възнаграждение за посредничество, както и правата, посочени по-долу в раздел VIII от тези Общи условия.
 2. При условията на сключен Договор за посредничество с клауза за изключителни посреднически права (ексклузивитет) Клиентът се задължава, в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет, без участието на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, да не търси имот за покупко-продажба или наем, да не провежда огледи за закупуване или наемане на имот без присъствието на представител на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД самостоятелно, чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, чрез трето лице, пълномощник или чрез друг посредник или брокерска агенция, както и да не сключва в същия срок предварителни и окончателни договори за покупко-продажба или наем. Ако в срока и при условията на сключен Договор за посредничество с клауза за ексклузивитет, Клиентът сключи предварителен договор за закупуване на имот и/или закупи недвижим имот с окончателен договор или сключи договор за наем на имот, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е закупен/нает чрез посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД с всички, произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от това, като „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД има право на съответното възнаграждение за посредничество както и правата, посочени по-долу в раздел VIII от тези Общи условия.
 3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 4. Клиент, подписал със „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД Договор за посредничество за продажба на имот, декларира, че:
 • е единствен изключителен собственик на имота;
 • ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици;
 • ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено);
 • всички останали собственици са съгласни с продажбата на имота;
 • разполага с необходимите документи за собственост, както и с необходимите за сделката документи;
 • върху имота, или части от него, не съществуват учредени обезпечения и тежести в полза на трети лица, в това число, но не само ипотеки, възбрани, право на ползване или други права на трети лица;
 • няма обективни причини, които пречат за продажбата на имота;
 • по отношение на имота, или части от него, не съществува право на държавен или общински орган да извърши отчуждаване въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или друга отчуждителна процедура или конфискация;
 • няма наложени възбрани или възникнали по друг начин (включително договорен) ограничения за упражняване правата върху имота, или части от него;
 • не е нарушено или отнето владението на собственика върху имота, или части от него;
 • собственикът на имота не е страна по договори, включително договори, свързани с ползване на имота, или части от него, които трябва да бъдат прекратени или предоговорени, или от които могат да произтекат финансови задължения, във връзка с промяната на собствеността върху имота;
 • няма образувани съдебни, обезпечителни или изпълнителни дела с предмет правата върху имота и на Клиента не са известни факти или обстоятелства, които могат да доведат до започването на такива производства срещу него;
 • няма претенции на трети лица (независимо от формата и съдържанието им) относно имота по съдебен и извънсъдебен ред;
 • върху имота няма наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;
 • не е нарушено или отнето владението на Клиента върху имота и трети лица нямат владение или държане върху имота;
 • имотът е законно построен и за него са налице всички документи, установяващи неговата законност, в това число разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти;
 • всички преустройства, реконструкции и основни ремонти (доколкото такива са извършвани) са извършени въз основа на надлежно издадени и влезли в сила разрешения и одобрени проекти, и същите са въведени в експлоатация/за същите е разрешено ползването по надлежния ред и за това са налице валидни документи, влезли в сила;
 • към настоящия момент не е налице предписание или друг акт, издаден от компетентен орган относно състоянието на имота, които да не са изпълнени;
 • ако Клиентът е юридическо лице: законният му представител или надлежният му пълномощник, декларира, че собственикът на имота е дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Република България, за което няма образувано производство по несъстоятелност или предприети действия за прекратяване и ликвидация, не е в състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост; както и че имотът и търговското му предприятие не са предмет на особен залог.
 1. Клиент подписал със „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД Договор за посредничество за отдаване под наем на имот, декларира, че:
 • е легитимен собственик/съсобственик на имота, и/или е надлежно упълномощен да извършва действия по отдаване под наем на имота;
 • ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици;
 • ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено);
 • всички останали собственици са съгласни с отдаването под наем на имота;
 • че не са налице пречки за предоставяне на имота под наем;
 • не е отнет достъпа до имота;
 • трети лица нямат права и не са предявени претенции по отношение на имота, които биха попречили на или ограничили свободния достъп до него, ползването на имота и упражняване правата по договора за наем.

 

 1. В случаите, когато Клиентите по сключен Договор за посредничество са повече от един, се счита, че помежду им възниква солидарна отговорност по отношение на поетите в договора задължения.
 2. Договорът за посредничество, анексите към него, както и всички останали писмени съглашения между Клиентите и „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, могат да бъдат сключени и от разстояние, по електронна поща, с куриерска или пощенска пратка, или факс. При сключване на договор за посредничество се счита, че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат в всички отношения със „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”   ООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.
 3. „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД има право да откаже сключването на Договор за посредничество или да прекрати същия с едностранно писмено уведомление до Клиента, в следните случаи:

9.1. ако поставените от Клиента изисквания и/или условия противоречат на настоящите Общи условия;
9.2. ако поставените от Клиента изисквания и/или условия, включително исканата от Клиента/Възложителя продажна/наемна цена, не са съобразени с пазарните условия и/или противоречат на добрите нрави;
9.3. ако Клиентът нарушава задълженията си договора за посредничество и/или тези Общи условия;
9.4. при неуважително и/или недобросъвестно/некоректно отношение към служители и /или други Клиенти на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД от страна на Клиента.

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 2. „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД организира и провежда огледи на недвижими имоти с Клиенти/Възложители при наличие на валидно възникнало помежду им правоотношение за посреднически услуги по смисъла на настоящите Общи условия. За провеждането на организираните от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД огледи на недвижими имоти се съставя Протокол за оглед. Протоколът за оглед е неразделна част от Договора за посредничество и удостоверява следните фактически отношения и обстоятелства от съществено значение за осъществяването на предмета на Договора за посредничество:
  10.1. С подписването на Протокола за оглед, Клиентът потвърждава, че имотът/те, предмет на огледа, са му предложени, показани, както и че „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД му е предоставил информация и посреднически услуги относно същите имоти.

10.2. С подписването на Протокола за оглед Клиентът/Възложителят потвърждава, че потенциалния/те купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед на имота му, е/са предоставен/и от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД, в качеството му/им на клиент/и с посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД.

 1. Протоколът за оглед/ите се съставя в един оригинален екземпляр, който остава в „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, както и в два броя напълно идентични с оригинала копия, по едно от които за Клиента/Възложителя.
 2. В случаите, когато Клиентът не присъства лично на огледа, а упълномощи устно и/или писмено трето лице, което да го представлява по време на огледа, се счита, че пълномощникът на Клиента е задължен да подпише Протокола за оглед, а Клиентът приема извършените действия от неговия пълномощник като свои, като така подписаният Протокол за оглед обвързва представлявания Клиент по начините, посочени в тези Общи условия, в т.ч. има обвързващо действие със значението по т.10 от този раздел.
 3. Действието и значението на Протокола за оглед, посочени в тези Общи условия, не се променят, ако обозначението, описанието и/или адреса на имота, предмет на огледа, се различават от посочените в документа за собственост такива, поради промяна на административния адрес, и/или непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост от страна на Клиента и/или поради умишлено въвеждане в заблуждение на Служителя на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД от Клиента относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.
 4. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 5. В качеството си на посредник по сделки с недвижими имоти, „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД задължително участва при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем на имота, споразумения за предоставяне на капаро/ задатък и всякакви други съглашения между Клиентите, касаещи сделка с имота.
 6. Предварителният договор или договорът за наем се съставят в съответния брой еднообразни екземпляри с копие за „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД.
 7. „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД поема задължението да съдейства на страните по сделката за намирането на взаимоизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия. „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД не гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и не носи отговорност за неизпълнението им.

VII. ПОСРЕДНИЧЕСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 1. Клиентът дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента и „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД.
 2. Отказът на Клиента/Възложителя от гарантираните с договора посреднически услуги, осигурени от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, не е повод за намаляване, недължимост или незаплащане на възнаграждението, посочено в договора.
 3. Размерът, срокът и начините на плащане на възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определят съгласно сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента и „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, а ако такива не са изрично установени между страните, същите се определят от настоящите Общи условия.
 4. Клиентът /продавач, наемодател, купувач, наемател/ дължи възнаграждение на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД в случаите, когато:

20.1. Клиентът или свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, самостоятелно или чрез трети лица- пълномощници и посредници, сключи сделка с имота с лице, представено му от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД;
20.2.  Клиентът измени договорената продажна/наемна цена на имота, вследствие на което се осуети сделката с имота;
20.3. Клиентът се откаже от сделка с имота с потенциален купувач/наемател, представен от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, или сделката не се осъществи по причини, за които е отговорен само Клиентът, вкл. при нарушение на декларациите по т.5 и т.6 от тези Общи условия;
20.4. След прекратяването на договора за посредничество Клиентът/Възложителят сключи сделка с клиент, предоставен му от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД;
20.5. В случите на нарушение на клаузите за ексклузивитет, посочени по-горе в Раздел V от тези Общи условия, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничеството на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД;
20.6. Клиентът сключи сделка с имота със свързано с клиент на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”  ООД лице, по смисъла на §1, ал.1 от Търговския закон или лице, с което Клиентът е в близки отношения, или лице, на което Клиентът/Възложителят е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като негов придружител при провеждането на огледите на имота, или лице, изискало от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД и получило от името на Клиента информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка.
20.7. След прекратяването на Договора за посредничество, Клиентът сключи сделка с имот, който е бил предмет на подписан от него Протокол за оглед.

 1. Клиентът дължи на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД допълнително възнаграждение, ако му възложи действия, които са извън първоначално договорените такива.
 2. Винаги, когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента, се приема, че Договорът за посредничество е устен, а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД, посочено в т.2.11 от тези Общи условия.
 3. Винаги, когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента, се приема, че падежът на възнаграждението е както следва:
 • по сделки за покупко-продажба на имоти – на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако не е сключен такъв договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, преди вписването на същия в Служба по вписванията при Агенция по вписванията;
 • по договори за наем на имоти – на датата на сключване на Договора за наем.
 1. „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД има право да договаря различни от обичайните посреднически възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения, в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, когато това е изрично договорено с Клиента.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Ако Клиентът не изпълни задължение или поет ангажимент за сделка, или се откаже от сделка, включително предварителен договор и/или от Договора за посредничество, в зависимост от степента на изпълнение на задълженията си, „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД има право да иска по своя свободна преценка: или минималните разноски посочени по-горе в т.2.12. или обичайното възнаграждение за свършената работа.
 2. Ако Клиентът по сключен договор за посредничество с клауза за ексклузивитет не изпълни и/или наруши задълженията си по тази клауза, и/или прекрати Договора преди договорения в него срок, той дължи на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД неустойка в размер на 50% от договореното посредническо възнаграждение или съответно от Обичайното посредническо възнаграждение, изчислено на база Исканата от Клиента цена.
 3. Ако Клиентът забави изплащането на посредническо възнаграждение и/или други плащания по договора за посредничество, той дължи на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД мораторна лихва в размер на 1 % (един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента от размера на възнаграждението.
 4. Ако Клиентът сключи сделка с клиент или имот предмет на Договор за посредничество, съгласно сключен Договор за посредничество или друго съглашение, без знанието на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД или забави изплащането на възнаграждение по договор за посредничество повече от 30 дена от датата на падежа, или откаже да плати уговореното възнаграждение, или плати само част от него, във всеки отделен случай „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД има право да иска заплащане на пълния размер на договореното посредническо възнаграждение, заедно с неустойка в размер от 50% върху тази сума.
 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 6. Всякакви спорове по изпълнението на Договори за посредничество, други съглашения и/или настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, прилагане, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, недействителност, спорове свързани с попълване на празноти в същите, и/или свързани с дейността на „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД  документи и/или тези Общи условия или привеждането им в съответствие с нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат по взаимно съгласие между страните или ако това се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване пред компетентния български съд.
 7. Настоящите Общи условия са приети от „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС”ООД и са публикувани на интернет страницата на адрес: „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” www.deluximmo.com .
 8. „ДЕЛУКС ЕСТЕЙТС” ООД  си запазва правото да променя и допълва тези Общи условия, като промените/допълненията влизат в сила с публикуването им на адрес: www.deluximmo.com.

 

BulgarianEnglishGreekRussianTurkish